Utkopling av sikkerhetssystemer

Innhent godkjennelse før overbroing eller utkopling av sikkerhetssystemer

  • Jeg forstår og bruker sikkerhetskritisk utstyr og prosedyrer som er relevant for min arbeidsoppgave
  • Jeg innhenter godkjennelse før:
    • Jeg kopler ut eller overbroer sikkerhetsutstyr
    • Jeg avviker fra prosedyrer
    • Jeg går inn i avsperret område